fbpx

Privacybeleid

van deppdesign.com

Deppdesign.com verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.


Gebruikers kunnen onderworpen zijn aan verschillende beschermingsnormen en daarom kunnen voor sommige gebruikers bredere normen gelden. Om meer te weten te komen over de beschermingscriteria, kunnen gebruikers de paragraaf over toepasselijkheid raadplegen.

Dit document bevat een sectie gewijd aan Californische consumenten en hun privacyrechten.

Dit document bevat een sectie gewijd aan Braziliaanse gebruikers en hun privacyrechten.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Depp Design - Baetostraat 4HS 1055 EP Amsterdam NL

E-mailadres eigenaar: [email protected]

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten persoonsgegevens die deppdesign.com zelf of via derden verzamelt, vallen: Gebruiksgegevens; Volger; Voornaam; achternaam; e-mailadres; unieke apparaat-ID's voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA); apparaat informatie; Gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de dienst; Gegevens gecommuniceerd om de Dienst te gebruiken.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die voorafgaand aan de Gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk worden verstrekt door de Gebruiker, of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch verzameld bij gebruik van deppdesign.com.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deppdesign.com gevraagde gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het voor deppdesign.com onmogelijk maken om zijn diensten te leveren. In gevallen waarin deppdesign.com specifiek aangeeft dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, zijn welkom om contact op te nemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies – of van andere trackingtools – door deppdesign.com of door de eigenaars van services van derden die door deppdesign.com worden gebruikt, heeft tot doel de door de Gebruiker vereiste Service te leveren , naast alle andere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deppdesign.com en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De Gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, waarbij de organisatorische procedures en modi strikt worden gevolgd verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen, betrokken bij de werking van deppdesign.com (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derden -partij technische dienstverleners, mailvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die door de Eigenaar zo nodig als Gegevensverwerker zijn aangesteld. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toegekend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de Eigenaar of door een derde partij.

In ieder geval helpt de Eigenaar graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en met name of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste omr in een contract.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Als bredere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van Gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals als de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om zijn Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals het volgende: Weergave van inhoud van externe platforms, analyses, contact opnemen met de gebruiker, interactie met externe sociale netwerken en platforms, advertenties, tagbeheer en verkeersoptimalisatie en -distributie.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Adverteren

  Met dit type service kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze berichten worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deppdesign.com, mogelijk gebaseerd op de interesses van gebruikers.
  Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en gebruiksvoorwaarden.
  Sommige van de hieronder vermelde services kunnen Trackers gebruiken om Gebruikers te identificeren of ze kunnen de gedragsretargetingtechniek gebruiken, d.w.z. advertenties weergeven die zijn afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief advertenties die buiten deppdesign.com worden gedetecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de betreffende services.
  Naast elke opt-outfunctie die wordt aangeboden door een van de onderstaande services, kunnen gebruikers zich afmelden door naar de Network Advertising Initiative opt-out te gaan. pagina.

  Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatadvertentie-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

  Google AdSense

  Google AdSense is een advertentieservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Googlee Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deppdesign.com wordt geopend. Deze service maakt gebruik van de "DoubleClick"-cookie, die het gebruik van deppdesign.com en het gebruikersgedrag met betrekking tot aangeboden advertenties, producten en diensten bijhoudt.
  Gebruikers kunnen besluiten om alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door naar: Advertentie-instellingen van Google te gaan.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidAfmelden; Ierland – PrivacybeleidAfmelden.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

 • Analytics

  De services in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers bij te houden.

  Google Analytics

  Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deppdesign.com wordt geopend ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deppdesign.com bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere Google-services.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidAfmelden; Ierland – PrivacybeleidAfmelden.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  Direct verzamelde analyses (deppdesign.com)

  Deppdesign.com gebruikt een intern analysesysteem waarbij geen derden betrokken zijn.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Facebook Ads-conversies bijhouden (Facebook-pixel)

  Conversies bijhouden van Facebook-advertenties (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. of door Facebook Ireland Ltd, afhankelijk van de locatie van waaruit deppdesign.com wordt geopend, die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd op deppdesign.com. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  Google Analytics Demografische en interesserapporten

  Demografische en interesserapporten van Google Analytics zijn een Google Advertising Reporting-functie die demografische gegevens en interessegegevens beschikbaar stelt in Google Analytics voor deppdesign.com (demografische gegevens zijn leeftijds- en geslachtsgegevens).

  Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door naar de Advertentie-instellingen van Google te gaan.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; unieke apparaat-ID's voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA).

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidAfmelden; Ierland – PrivacybeleidAfmelden.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: identifiers; internet informatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  Audiens (Audiens S.r.l.)

  Audiens is een analyseservice die wordt aangeboden door Audiens S.r.l.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Italië – PrivacybeleidAfmelden.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  Toeschrijving (Attribution, LLC)

  Attribution is een analyseservice die wordt aangeboden door Attribution, LLC.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  Google Analytics-rapportagefuncties voor advertenties

  Google Analytics op deppdesign.com heeft advertentierapportagefuncties geactiveerd, die aanvullende informatie verzamelen van de DoubleClick-cookie (webactiviteit) en van apparaatadvertentie-ID's (app-activiteit). Hiermee kan de Eigenaar specifieke gedrags- en interessegegevens (verkeersgegevens en interactiegegevens van gebruikersadvertenties) en, indien ingeschakeld, demografische gegevens (informatie over leeftijd en geslacht) analyseren.

  Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door naar de Advertentie-instellingen van Google te gaan.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; unieke apparaat-ID's voor advertenties (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA); verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidAfmelden; Ierland – PrivacybeleidAfmelden.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: identifiers; internet informatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  Auditel (Auditel s.r.l)

  Auditel verzamelt via de zogenaamde "SDK" (analytische tracker) informatie over hoe Gebruikers de sites en/of apps gebruiken om, in geaggregeerde vorm, de video-inhoud waartoe ze toegang hebben verkregen, te detecteren. De informatie die door de SDK wordt verzameld, maakt het mogelijk om gegevens over het gedrag van gebruikers te verkrijgen (bijvoorbeeld door de bezochte inhoud, kijktijden, type apparaat en geografisch referentiegebied te detecteren), maar niet om de identiteit of demografische kenmerken te kennen. Auditel verzamelt dergelijke Gegevens, via de SDK, met behulp van mechanismen om de identificatiekracht te verminderen (bijvoorbeeld door te verwijzen naar het IP-adres van Gebruikers). De verzamelde informatie wordt door Auditel gebruikt, als onderdeel van haar activiteit van het verzamelen van beoordelingen, om analyses en statistieken te ontwikkelen over het type en het aantal gebruikte video-inhoud en over de klikken op een of meer video-inhoud tijdens de navigatie. Tijdens het proces van gegevensverzameling en -verwerking kan Auditel de medewerking van derden gebruiken om taken van technische of organisatorische aard uit te voeren (zoals IT-diensten en ondersteuning voor het beheer van opt-out-opties), die zich binnen of buiten de Europese Unie bevinden . Met name wat dit laatste betreft, neemt Auditel de maatregelen die vereist zijn door de privacywetgeving om de gebruikersgegevens beter te beschermen, zoals het gebruik van standaardcontractbepalingen (SCC's) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

  Raadpleeg voor meer informatie over Auditel en het Digital Device Measurement System het privacybeleid van Auditel, klik hier.
  Voor opt-out opties:

  Verwerkte persoonsgegevens: apparaatinformatie; Volger; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Italië – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  YouTube Analytics en rapportage-API

  YouTube Analytics and Reporting API is een service voor het analyseren van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deppdesign.com wordt geopend.

  Via deze service kan deppdesign.com direct of indirect gegevens verzamelen op of van de apparaten van gebruikers, onder meer door gebruik te maken van trackers. Gebruikers kunnen dergelijke toegang tot hun gegevens beperken via de pagina met beveiligingsinstellingen die wordt aangeboden door Google. Gebruikers kunnen de Eigenaar te allen tijde om meer informatie over deze privacyinstellingen vragen via de contactgegevens in dit document.

  Gegevens die via de Service worden verzameld, kunnen ook worden gebruikt om derden te helpen bij het leveren van op interesses gebaseerde advertenties. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de interessebasis van derdend adverteren via hun apparaatinstellingen of door naar de Network Advertising Initiative opt-out-pagina te gaan.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gegevens die worden meegedeeld om de Dienst te gebruiken; Gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de dienst; apparaatinformatie.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidAfmelden; Ierland – PrivacybeleidAfmelden.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

 • Contact opnemen met de gebruiker

  Contactformulier (deppdesign.com)

  Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker deppdesign.com om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven in de koptekst van het formulier.

  Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: identifiers.

 • Inhoud van externe platforms weergeven

  Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deppdesign.com bekijken en ermee communiceren.
  Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

  Font Awesome (Fonticons, Inc. )

  Font Awesome is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee deppdesign.com dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

  Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

  Google-lettertypen

  Google Fonts is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deppdesign.com wordt bezocht, waarmee deppdesign.com dit soort inhoud op zijn pagina's kan opnemen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in dit artikel kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden van de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Dit type service maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van deppdesign.com mogelijk.
  De interactie en informatie verkregen via deppdesign.com zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociaal netwerk.
  Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.
  Het wordt aanbevolen om uit te loggen bij de respectieve services om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens op deppdesign.com niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de gebruiker.

  Vind ik leuk-knop op Facebook en sociale widgets

  De vind-ik-leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Facebook mogelijk maken, geleverd door Facebook, Inc. of door Facebook Ireland Ltd, afhankelijk van de locatie van waaruit deppdesign.com wordt geopend,

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

 • Tagbeheer

  Dit type service helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op deppdesign.com op een gecentraliseerde manier te beheren.
  Dit heeft tot gevolg dat de gegevens van de gebruikers door deze services stromen, wat mogelijk kan resulteren in het bewaren van deze gegevens.

  Google Tag Manager

  Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deppdesign.com wordt geopend.

  Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

 • Traffic optimalisatie en distributie

  Met dit type service kan deppdesign.com hun inhoud distribueren via servers in verschillende landen en hun prestaties optimaliseren.
  Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de wijze waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is om de communicatie tussen deppdesign.com en de browser van de gebruiker te filteren.
  Gezien de wijdverspreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgedragen.

  Cloudflare (Cloudflare Inc.)

  Cloudflare is een verkeersoptimalisatie- en distributieservice die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.
  De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, betekent dat het al het verkeer filtert verkeer via deppdesign.com, d.w.z. communicatie tussen deppdesign.com en de browser van de Gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deppdesign.com kunnen worden verzameld.

  Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

  Categorie van persoonlijke informatie verzameld volgens CCPA: internetinformatie.

  Deze verwerking vormt een verkoop op basis van de definitie onder de CCPA. Naast de informatie in deze clausule kan de Gebruiker informatie vinden over hoe hij zich kan afmelden voor de verkoop in het gedeelte over de rechten van Californische consumenten.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op bredere beschermingsnormen kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar informeren welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

 • Te allen tijde hun toestemming intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Verdere details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of gegevens door de eigenaar worden verwerkt, openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • >
 • Verifiëren en om rectificatie vragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • De verwerking van hun gegevens beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • Hun persoonlijke gegevens laten verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun gegevens van de eigenaar te verkrijgen.
 • Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, te laten verzenden naar een andere controller zonder enige belemmering. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Toepasbaarheid van bredere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan bredere beschermingsnormen.

Dergelijke bredere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een Eigenaar gevestigd in de EU;
 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en zijn gerelateerd aan het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan dergelijke Gebruikers;
 • heeft betrekking op de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat om het gedrag van dergelijke Gebruikers in de EU te volgen.

Deppdesign.com maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de gebruiker de raadplegen Cookiebeleid.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke gerechtelijke stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deppdesign.com of de gerelateerde services.
De gebruiker verklaart hiervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar verplicht kan worden om persoonlijke gegevens vrij te geven op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deppdesign.com de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deppdesign.com en externe services bestanden verzamelen die de interactie met deppdesign.com vastleggen (systeemlogboeken) en andere persoonlijke gegevens gebruiken (zoals het IP-adres) voor dit doel.

>

Informatie die niet in dit beleid staat

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Deppdesign.com ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Do Not Track"-verzoeken honoreert.

>

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deppdesign.com en/of - voor zover technisch en juridisch mogelijk - een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een contactgegevens beschikbaar voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, zal de eigenaar waar nodig nieuwe toestemming van de gebruiker vragen.

Informatie voor Californische consumenten

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt geleverd door het bedrijf dat deppdesign.com runt en, indien van toepassing, het moederbedrijf, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons", "onze").

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers die consumenten zijn en woonachtig zijn in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, volgens "The California Consumer Privacy Act of 2018" (Gebruikers worden hieronder eenvoudigweg aangeduid als "u", "uw", "de uwe"), en voor dergelijke consumenten vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term 'persoonlijke informatie' gebruikt, zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA).

Categorieën van verzamelde, bekendgemaakte of verkochte persoonlijke informatie

In dit gedeelte vatten we de categorieën persoonlijke informatie samen die we hebben verzameld, openbaar gemaakt of verkocht en de doeleinden daarvan. U kunt in detail lezen over deze activiteiten in het gedeelte "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" in dit document.

Informatie die we verzamelen: de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen

We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzameld: identifiers en internetinformatie.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe we informatie verzamelen: wat zijn de bronnen van de persoonlijke informatie die we verzamelen?

We verzamelen de bovengenoemde categorieën persoonlijke informatie, direct of indirect, van u wanneer u deppdesign.com gebruikt.

U verstrekt bijvoorbeeld rechtstreeks uw persoonlijke gegevens wanneer u verzoeken indient via formulieren op deppdesign.com. U verstrekt ook indirect persoonlijke informatie wanneer u door deppdesign.com navigeert, aangezien persoonlijke informatie over u automatisch wordt geobserveerd en verzameld. Eindelijk, we kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen van derden die met ons samenwerken in verband met de Service of met de werking van deppdesign.com en functies daarvan.

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen: delen en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens met derden voor zakelijke doeleinden

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen voor zakelijke doeleinden bekendmaken aan een derde partij. In dit geval gaan we een schriftelijke overeenkomst aan met een dergelijke derde partij die vereist dat de ontvanger zowel de persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt als deze niet gebruikt voor andere doeleinden dan die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan derden wanneer u ons hier expliciet om vraagt of toestemming voor geeft, om u onze Service te kunnen bieden.

Raadpleeg het relevante gedeelte van dit document voor meer informatie over de doeleinden van de verwerking.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Voor onze doeleinden betekent het woord 'verkoop' elk 'verkopen, verhuren, vrijgeven, openbaar maken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg communiceren van de persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een ander bedrijf of een derde partij, voor geldelijke of andere waardevolle overwegingen”.

Dit betekent dat er bijvoorbeeld een verkoop kan plaatsvinden telkens wanneer een applicatie advertenties uitvoert, of statistische analyses maakt van het verkeer of de weergaven, of gewoon omdat het tools gebruikt zoals plug-ins voor sociale netwerken en dergelijke.

Uw recht om u af te melden voor de verkoop van persoonlijke informatie

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat wanneer u ons verzoekt om te stoppen met het verkopen van uw gegevens, wij aan uw verzoek zullen voldoen.
Dergelijke verzoeken kunnen op elk moment vrijelijk worden ingediend, zonder een verifieerbaar verzoek in te dienen, gewoon door de onderstaande instructies te volgen.

p>

Instructies om af te zien van de verkoop van persoonlijke informatie

Als u meer wilt weten of gebruik wilt maken van uw recht om u af te melden met betrekking tot alle verkopen die worden uitgevoerd door deppdesign.com, zowel online als offline, kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Wat zijn de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken?

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de operationele werking van deppdesign.com en functies daarvan mogelijk te maken ("zakelijke doeleinden"). In dergelijke gevallen zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op een manier die noodzakelijk is en in verhouding staat tot het zakelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, en strikt binnen de grenzen van compatibele operationele doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" in dit document), evenals voor het naleven van de wet en het verdedigen van onze rechten voor de bevoegde autoriteiten wanneer onze rechten en belangen worden bedreigd of we daadwerkelijk schade lijden.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Uw privacyrechten in Californië en hoe u deze kunt uitoefenen

Het recht om te weten en op overdraagbaarheid

U hebt het recht om te verzoeken dat wij u bekendmaken:

 • de categorieën en bronnen van de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, de doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken en met wie dergelijke informatie wordt gedeeld;
 • in het geval van verkoop van persoonlijke informatie of openbaarmaking voor zakelijke doeleinden, twee afzonderlijke lijsten waarin we openbaar maken:
  • voor verkoop, de persoonlijke informatiecategorieën die door elke categorie ontvanger zijn gekocht; En
  • voor openbaarmakingen voor zakelijke doeleinden, de persoonlijke informatiecategorieën die door elke categorie ontvangers zijn verkregen.

De hierboven beschreven openbaarmaking is beperkt tot de persoonlijke informatie die in de afgelopen 12 maanden is verzameld of gebruikt.

Als we ons antwoord elektronisch bezorgen, is de bijgevoegde informatie "overdraagbaar", d.w.z. geleverd in een gemakkelijk te gebruiken formaat zodat u de informatie ongehinderd naar een andere entiteit kunt verzenden - op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat we al uw persoonlijke gegevens verwijderen, behoudens uitzonderingen die door de wet zijn vastgelegd (zoals, inclusief maar niet beperkt tot, waar de informatie wordt gebruikt om fouten op deppdesign.com te identificeren en te herstellen , om beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen frauduleuze of illegale activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen enz.).

Als er geen wettelijke uitzondering van toepassing is, als gevolg van het uitoefenen van uw recht, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen en een van onze dienstverleners opdracht geven om dit te doen.

Hoe bijverken uw rechten

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verifieerbare verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de gegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat we weten wie u bent. Daarom kunt u bovenstaande rechten alleen uitoefenen door een verifieerbaar verzoek in te dienen dat:

 • voldoende informatie verstrekken die ons in staat stelt om redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger;
 • beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat we het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren.

We zullen op geen enkel verzoek reageren als we uw identiteit niet kunnen verifiëren en daarom kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie in ons bezit daadwerkelijk op u betrekking heeft.

Als u niet persoonlijk een verifieerbaar verzoek kunt indienen, kunt u een persoon machtigen die is geregistreerd bij de staatssecretaris van Californië om namens u te handelen.

Als u meerderjarig bent, kunt u namens een minderjarige onder uw ouderlijk gezag een verifieerbaar verzoek indienen.

U kunt maximaal 2 verzoeken indienen over een periode van 12 maanden.

Hoe en wanneer we uw verzoek moeten behandelen

We zullen de ontvangst van uw verifieerbare verzoek binnen 10 dagen bevestigen en informatie verstrekken over hoe we uw verzoek zullen verwerken.

We zullen binnen 45 dagen na ontvangst op uw verzoek reageren. Mochten we meer tijd nodig hebben, dan leggen we je uit waarom en hoeveel meer tijd we nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren om aan uw verzoek te voldoen.

Onze openbaarmaking(en) hebben betrekking op de voorafgaande periode van 12 maanden.

Mochten we uw verzoek afwijzen, dan zullen we u de redenen achter onze weigering uitleggen.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare verzoek, tenzij een dergelijk verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke gevallen kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen erachter uitleggen.

Informatie voor gebruikers die in Brazilië wonen

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt geleverd door de entiteit die deppdesign.com beheert en, indien van toepassing, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van deze sectie gezamenlijk aangeduid als "wij", "ons", "onze").
De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers die in Brazilië wonen, volgens de "Lei Geral de Proteção de Dados" (Gebruikers worden hieronder simpelweg aangeduid als "u", "uw", "de uwe"). Voor dergelijke Gebruikers vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.
In dit deel van het document wordt de term "persoonlijke informatie" gebruikt, zoals gedefinieerd in de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

De gronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben voor een dergelijke verwerking. Rechtsgrondslagen zijn als volgt:

 • uw toestemming voor de relevante verwerkingsactiviteiten;
 • naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust;
 • de uitvoering van overheidsbeleid voorzien in wet- of regelgeving of op basis van contracten, overeenkomsten en vergelijkbare juridische instrumenten;
 • studies uitgevoerd door onderzoeksinstellingen, bij voorkeur uitgevoerd op geanonimiseerde persoonlijke informatie;
 • de uitvoering van een contract en de voorbereidende procedures, in gevallen waarin u partij bent bij dat contract;
 • het uitoefenen van onze rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures;
 • bescherming of fysieke veiligheid van uzelf of een derde partij;
 • de bescherming van de gezondheid – in procedures die worden uitgevoerd door gezondheidsinstanties of professionals;
 • onze legitieme belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren boven dergelijke belangen; en
 • kredietbescherming.

Voor meer informatie over de rechtsgrondslagen kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Als u wilt weten welke categorieën van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u het gedeelte "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" in dit document lezen.

Waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

Om erachter te komen waarom we uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u de secties getiteld "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" en "De doeleinden van verwerking" in dit document lezen.

Uw Braziliaanse privacyrechten, hoe u een verzoek kunt indienen en ons antwoord op uw verzoeken

Uw Braziliaanse privacyrechten

U heeft het recht om:

 • bevestiging verkrijgen van het bestaan van verwerkingsactiviteiten op uw persoonlijke gegevens;
 • toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • onvolledige, onjuiste of verouderde persoonsgegevens laten corrigeren;
 • het anonimiseren, blokkeren of verwijderen van uw onnodige of buitensporige persoonlijke informatie, of van informatie die niet wordt verwerkt in overeenstemming met de LGPD;
 • informatie verkrijgen over de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren en de gevolgen daarvan;
 • informatie verkrijgen over de derden met wie wij uw persoonlijke gegevens delen;
 • op uw uitdrukkelijk verzoek de overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie (behalve geanonimiseerde informatie) naar een andere service- of productaanbieder verkrijgen, op voorwaarde dat onze commerciële en industriële geheimen worden beschermd;
 • de verwijdering verkrijgen van uw persoonlijke informatie die wordt verwerkt als de verwerking was gebaseerd op uw toestemming, tenzij een of meer uitzonderingen voorzien in art. 16 van de LGPD zijn van toepassing;
 • uw toestemming op elk moment intrekken;
 • een klacht indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens bij de ANPD (de nationale gegevensbeschermingsautoriteit) of bij instanties voor consumentenbescherming;
 • zich verzetten tegen een verwerkingsactiviteit in gevallen waarin de verwerking niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet;
 • duidelijke en adequate informatie vragen over de criteria en procedures die worden gebruikt voor een geautomatiseerde beslissing; en
 • verzoek om herziening van beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens en die van invloed zijn op uw belangen. Deze omvatten beslissingen om uw persoonlijke, professionele, consumenten- en kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid te definiëren.

U zult nooit worden gediscrimineerd of op een andere manier nadeel ondervinden als u uw rechten uitoefent.

Hoe u uw verzoek indient

U kunt op elk moment uw uitdrukkelijke verzoek indienen om kosteloos uw rechten uit te oefenen door gebruik te maken van de contactgegevens in dit document of via uw wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe en wanneer we op uw verzoek reageren

We zullen ernaar streven om snel op uw verzoeken te reageren.
Mocht het voor ons onmogelijk zijn om dit te doen, dan zullen we ervoor zorgen dat u de feitelijke of juridische redenen meedeelt die ons verhinderen om onmiddellijk , of anderszins ooit, voldoen aan uw verzoeken. In gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens niet verwerken, zullen we u de fysieke of rechtspersoon aangeven aan wie u uw verzoeken moet richten, als we in de positie zijn om dit te doen.

In het geval dat u een verzoek tot toegang of persoonlijke gegevens verwerkingsbevestiging indient, zorg er dan voor dat u specificeert of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden afgeleverd in elektronische of gedrukte vorm.
U moet ons ook laten weten of u wilt dat wij uw verzoek onmiddellijk beantwoorden, in welk geval we op een vereenvoudigde manier zullen antwoorden, of dat u in plaats daarvan een volledige openbaarmaking nodig heeft.
In het laatste geval reageren we binnen 15 dagen vanaf het moment van uw verzoek, waarbij we u alle informatie verstrekken over de oorsprong van uw persoonlijke informatie, bevestiging of er al dan niet records bestaan, alle criteria die worden gebruikt voor de verwerking en de doeleinden van de verwerking, terwijl onze commerciële en industriële geheimen worden beschermd.

In het geval dat u een verzoek tot rectificatie, verwijdering, anonimisering of blokkering van persoonlijke informatie indient, zullen we ervoor zorgen dat uw verzoek onmiddellijk wordt doorgegeven aan andere partijen met wie we uw persoonlijke informatie hebben gedeeld om om dergelijke derden in staat te stellen ook aan uw verzoek te voldoen - behalve in gevallen waarin dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen van onze kant vergt.

Overdracht van persoonlijke informatie buiten Brazilië toegestaan door de wet

In de volgende gevallen mogen we uw persoonlijke gegevens buiten het Braziliaanse grondgebied overdragen:

 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor internationale juridische samenwerking tussen openbare inlichtingen-, onderzoeks- en vervolgingsinstanties, volgens de wettelijke middelen waarin het internationale recht voorziet;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is om uw leven of fysieke veiligheid of die van een derde partij te beschermen;
 • wanneer de doorgifte is geautoriseerd door de ANPD;
 • wanneer de overdracht voortvloeit uit een verbintenis die is aangegaan in een internationale samenwerkingsovereenkomst;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare orde of wettelijke toekenning van een openbare dienst;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, de uitvoering van een contract of voorbereidende procedures met betrekking tot een contract, of de regelmatige uitoefening van rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures.

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Elke informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deppdesign.com (of services van derden die worden gebruikt in deppdesign.com), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deppdesign.com gebruiken, de URI-adressen ( Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het ontvangen bestand als antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.) , het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de Gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijvoorbeeld de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deppdesign.com gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deppdesign.com. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deppdesign.com.

deppdesign.com (of deze applicatie)

De middelen waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De service geleverd door deppdesign.com zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekje

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die zijn opgeslagen in de browser van de Gebruiker.

Tracker

Tracker geeft elke technologie aan - bijv. Cookies, unieke identifiers, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het volgen van Gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deppdesign.com, tenzij anders vermeld in dit document.

Follow Depp